Chương trình Tu Học Tuần [03-06]

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Chương trình Tu Học Tuần [03-06]

Hữu Thu
This post was updated on .
Chương Trình Tu Học Tuần [03-6]


Đoàn Trực : Đoàn Oanh Thiếu Nữ

I. Phật Pháp

   1. Ngành Oanh
           Mở Mắt :            Mục đích GĐPT Việt Nam                            [ HT. Thiện Phước ]
           Cánh Mềm :         Ăn chay                                                 [ HT. Hữu Thu ]
           Chân Cứng :        Ý nghĩa màu Lam                                      [ HT. Nhuận Huệ Lạc ]
           Tung Bay :          5 hạnh của người Phật tử                          [ HTTS. Quảng Khánh ]
   2. Ngành Thiếu
            Hướng Thiện :     Lục Hòa                                                 [ HT. Nhuận Trí Việt ]
            Sơ Thiện :          Lược sử GĐPT Việt Nam                            [ HT. Đức Pháp Giang ]
            Trung Thiện :      Nghi thức tụng niệm                                 [ HT. Hảo Truyền ]
II. Chuyên Môn
   1. Ngành Oanh
             Mở Mắt :            Morse                                                   [ HT. Hảo Truyền ]
             Cánh Mềm :        Dấu lối đi                                               [ HTTS. Quảng Khánh ]
             Chân Cứng :       Gút                                                       [ HT. Nhuận Trí Việt ]
             Tung Bay :         Sinh hoạt chuyên cần                               [ HT. Hữu Thu ]
   2. Ngành Thiếu
             Hướng Thiện :     Morse                                                    [ HT. Đức Pháp Giang ]
             Sơ Thiện :          Semaphore                                             [ HT. Hảo Truyền ]
             Trung Thiện :      Phòng chống ma túy                                [ HT. Nhuận Huệ Lạc ]