Hướng dẩn Úp bài !!!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hướng dẩn Úp bài !!!

N.T.Phong
chào các anh, chị và các em.
Anh Tên : Đặng văn vũ
Pháp danh: N.T.Phong ( con rụt)
   Hôm nay anh sẻ chí cách em viết bài trong diển đan cũng chúng ta, lần đầu tháy tran web này là anh đả biết ngay, nhưng có một số bạn chưa biết úp bàn viết có ảnh, hay là phả nhập vào link nào đó bật tiện vô cùng.
có rất nhìu trang Server Web để ta úp ảnh. anh sẻ chỉ một số trang.
Upanh link : http://upanh.com/
        _ red 1 nick trc đả : http://upanh.com/other.php?mode=register
          _ red nick để các bạn dể quản lý ảnh hơn.
khi red xong các bạn ra trang chủ

tiếp tục chọn tới mục lưu trử ảnh.
xong thì tiếp.
Thêm ảnh:

câu hỏi:

xong giờ là link:

xong là xong là xong là xong :))
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hướng dẩn Úp bài !!!

N.T.Phong
Hôm nay chỉ thêm một cách để up ảnh lên diển đàn mình. Cách này là láy ảnh ở một số nơi lưu trử ảnh của bạn, ví dụ : yahoo blog, google+, google images, blogger, v,v,v,....
cách bạn láy một link trên web đó .
vào các bạn copy đoạn code này:
[CODE]<img src="link ảnh" />
phần img src: trong thẻ src là link ảnh, cái phần này là quan trọng nếu ko có hay thiếu 1 chử hay số mà link web bạn copy thì ảnh sẻ không hiện đâu nhé....