Nội quy diễn đàn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nội quy diễn đàn

batnhagialam
Administrator
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Vì sự phát triển của diễn đàn, vì lợi ích chung của tất cả mọi người và vì sự trường tồn của Phật Giáo đề nghị quý Phật tử và các bạn khi viết bài tuân thủ theo các quy định sau đây:

1. Khi các bạn đăng bài chia sẻ nhớ để link nguồn lấy từ website nào để tôn trọng tác giả và website đó
2. Không đăng bài mang tính chất kích động khiêu khích gây bất hòa tinh thần tu học
3. Không đăng bài mang tính cá nhân, bàn luận thị phi, gây tranh cãi
4. Không đăng tải những bài thiếu văn hóa....
5. Không đăng quảng cáo vào diễn đàn
6. Không đăng tải những bài không đúng chánh pháp, mê tín dị đoan...

Kính chúc quý vị an lạc

BQT Bát Nhã Già Lam
www.BatNhaGiaLam.com
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phàm Làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. "Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo."