Atom feeds for KÊ CHUYỆN PHẬT GIÁO

feeds Topics only
http://bat-nha-gia-lam-chua-bat-nha-binh-th-nh.5751.x6.nabble.com/KE-CHUY-N-PH-T-GIAO-ft4384167.xml
feeds Topics and replies
http://bat-nha-gia-lam-chua-bat-nha-binh-th-nh.5751.x6.nabble.com/KE-CHUY-N-PH-T-GIAO-f4384167.xml